Page 4 - index
P. 4
è¬î«èÀ àœ«÷...
è¬î«èÀ... CøŠ¹Š ð°F


è™M: ¹Fò ªî£ì˜: F¼õœÙ˜ â¡.C. ÿîó¡ ............................................... 28
ªè÷K ó£‹ï£ó£ò‡ CøŠ¹‚ 膴¬ó: Þô.è«íê¡ ............................................................................. 38
õ®õ¬ñˆ¶, ñ£î‰«î£Á‹ CøŠ¹ «ï˜è£í™: «è. Mvõ, âv.H.H. ..................................................... 46
Þó‡ì£‹ ë£Jø¡Á Þô‚Aò‹
ï¬ìªðŸÁ õ¼‹ `è¬î«èÀ` ð. ºˆ¶°ñ£ó²õ£I «ï˜è£í™: Cˆó£ ð£ô²ŠHóñEò¡ ............................. 16
ªî£ì˜ G蛄CJ™... CÁè¬î: °ì‰¬î êˆò£ ......................................................................................... 22
ðK²‚ °Áï£õ™: «ê£.²Š¹ó£x ............................................................................... 75
ݘ.Åì£ñE, ªî£ì˜ Ü‹êƒèœ
¬õòõ¡ î¬ôòƒè‹ .................................................................................................................. 4

CÁè¬îè¬÷ õ£C‚Aø£˜ ⿈¶ôè‹ ................................................................................................................ 26
Yî£óM Þîò‹ ªî£†ì Þô‚Aòõ£Fèœ: èMë˜ eó£..................................................... 30
F¼ŠÌ˜ A¼wí¡ ðF™èœ ................................................................................ 36
ÜóM‰î ܺî‹: ñ¡¬ù º. Ü‹Hè£ðF .......................................................... 59
: ü¨¡ 11, «ïó‹: ñ£¬ô 6 ªï…ê‹ ñøŠðF™¬ô: ã.ݘ.âv. ........................................................................ 64
Þì‹: õ£‡ìKƒ ݘ®v†v, ªõ‡ð£Š «ð£†®...................................................................................................... 67
51. Ýø£õ¶ ªñJ¡ «ó£´, ó£ü£ è®îƒèœ .................................................................................................................... 70
܇íñ¬ô¹ó‹, ªê¡¬ù. ó£Cðô¡ ..................................................................................................................... 72
ªî£¬ô«ðC: 98401 11425
èM¬î
ܬùõ¼‹ õ¼è! M‰î¡ ........................................................................................................................ 34
ð£óF õê‰î¡ ........................................................................................................... 93
ªð£¶
ªê¡¬ù‚ êƒ¬è «õôõ¡ «ï˜è£í™: Gˆò£ù‰î‹ ............................................................ 8
è‹ð¡ èöè‹ è¬ô: ï£ìè‹: Þó†¬ì ï£ìè Mö£: ªè÷K ó£‹ï£ó£òí¡ ............................ 12

õ£›Mò™: Ëø£‡´ è£ô‹ õ£›è: âv.ÿî˜ ................................................... 14
Ü.ê.ë£. M¼¶&2017 Ýôò‹ ÜP«õ£‹: ñ. Cî‹ðó‹ ............................................................................. 18
ðF¾èœ: F™L îI›„êƒè‹ ð£ó£†´Mö£: óñ£ñE ²‰î˜ ............................. 20
2016&™ ªõOò£ù G¬ùõ¬ôèœ: ó£‹«è£ ó£ñ²ŠHóñEò ó£ü£ ðŸP ó£E¬ñ‰î¡ .............. 24
è‹ðó£ñ£òí ÝŒ¾ Ë™èœ õóô£Á: b‡ì£¬ñ ÜŸø F™¬ô„CŸø‹ðô‹: :ì£‚ì˜ ï.ó£ñ²ŠóñEò¡ ... 40
«ð£†®‚° õó«õŸèŠð´A¡øù. vªì™ô£ ŠÏv ðŸP ÜöAò Cƒè˜ .................................................................. 56
 3 ð®èœ  30.06.2017&‚°œ Ýôò‹ ÜP«õ£‹: 죙Iò£¹ó‹ è«íê¡ .......................................................... 62
¹ˆîèˆFL¼‰¶: ªï™L‚裌 ñ¼ˆ¶õ‹ ........................................................... 92
ºèõK: ªêòô˜, êó‡ò£ ²ŠHóñEò¡: üùQ ó«ñw ................................................................. 94
ªê¡¬ù‚ è‹ð¡ èöè‹,
܆¬ìJ™:
52/3, ªê÷‰î˜ò£ °®J¼Š¹, Þò‚°ï˜ Mvõ, ð£ìè˜ âv.H. ð£ô²ŠHóñEò‹
Ü‡í£ ïè˜ «ñŸ°&MK¾
ªê¡¬ù & 600 101. ܺî²óH¬ò ÞŠ«ð£¶ Þôõêñ£è
www.amudhasurabi.in Þ¬íò î÷ˆF½‹ ð®‚èô£‹.
4 ü¨¡ 2017 |
   1   2   3   4   5   6   7   8   9